ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

ชื่อ-สกุล : นายอภิชาต สิงห์รีวงศ์   Print Report
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ
สังกัด : ส่วนบริหารทั่วไป
รหัสหัวข้อรุ่นที่ปีรายละเอียดย่อผู้จัดเอกสาร
85การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ-25613 ส.ค.61 ณ หอประชุมชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ปากเกร็ดสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
54โครงการเสริมสร้างสักยภาพและพัฒนาคุณภาพของข้าราชการ32561คืนความสมดุลกายใจ วันที่ 28 พ.ค. - 1 มิ.ย.61 สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
16ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ-2561อาคารหอประชุมชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561กองการเงินและบัญชีคลิก
มีทั้งหมด 3 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217