ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

ชื่อ-สกุล : นายอนุชิต ยอดใจยา   Print Report
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
สังกัด : ส่วนบริหารทั่วไป
รหัสหัวข้อรุ่นที่ปีรายละเอียดย่อผู้จัดเอกสาร
621ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อเผยแพร่สถาปัตยกรรมองค์กรและการจัดทำโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบออนไลน์-2565Zoomศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคลิก
582สัมมนาเพื่อสื่อสารผลการดำเนินงาน และถ่ายทอดความรู้ เรื่องนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการกำกับดูแลข็อมูล โครงการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลกรมชลประทานในรูปแบบ Online-2565Zoomศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคลิก
579ประชุม ict vpn สัญจร ครั้งที่ 12565Zoomศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคลิก
178หลักสูตรการใช้งานระบบ VDO Conference -256527 ม.ค.65 Onlineศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคลิก
560โครงการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล กรมชลประทานหลักสูตรความรู้ความเข้าใจแนวทางการกำกับดูแลข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร-2564online Zoomศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคลิก
554การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ -2564-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
552หลักสุตรการจัดการฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้งานบน MangoDB-2564onlineศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคลิก
551อบรมตามสัญญาซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย แบบสำเร็จรูปสำหรับงานด้านเอกสารสำนักงาน1-22564onlineศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคลิก
546แจ้งผลการประกวดนวัตกรรมดีเด่น กรมชลประทาน-2564-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
545การประยุกต์ใช้ Machine Learning และ data Mining สำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์-256421-23 มิถุนายน Onlineศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคลิก
543แจ้งความประสงค์การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศกลาง กรมชลประทาน GISPORTAL-2564-ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคลิก
513หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการบริหารโครงการฝึกอบรม/สัมมนา ของสำนักกอง-2563-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
484หลักสูตรการดูแลระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น-2563-ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคลิก
477โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน KM สัญจร-2563-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
421สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทีมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมครั้งที่32563รูปแบบ Onlineสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
446เตรียมความพร้อมสำหรับการกำหนดความต้องการใน TOR ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสารสนเทศ สำหรับสำนักงานชลประทาน 1 - 17-256324 ก.พ. 63 ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภูศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคลิก
421สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทีมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม1256323 ม.ค. 63 ณ หอประชุมชูชาติ กำภู สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรีสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
324ฝึกอบรมการใช้งานระบบสารบรรณและระบบจัดเก็บสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์1-102562-ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคลิก
321คัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น-2562-สำนักเลขานุการกรมคลิก
301สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำคู่มือมาตรฐานกลางครั้งที่ 125624 ก.ค. 62 ณ โรงแรมเพริ์ล รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรีสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
295สัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมชลประทาน และการจัดทำโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร7256227 มิ.ย. 62 8.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 1 จ.เชียงใหม่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคลิก
270สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานชลประทาน(ความรู้ี ไอเดียโดน แบ่งปันได้)-256212 - 14 มิ.ย.62 กรมชลประทาน สามเสน กทมสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
236ดูงานหน่วยงานที่มีการจัดการความรู้เป็นเลิศ-256226 เม.ย. 62 เวลา 07.00 - 18.00 น. กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค ประทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรีสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
210โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่(SYNTHSIZER)-256229 มี.ค.2562 เวลา 8.30 - 17.00 ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กทม.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคลิก
204ประชุมซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศการออกใบรับรองการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ Online-25628 มี่.ค. 2562 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมธารทิพย์ 01 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสนกองการเงินและบัญชีคลิก
203โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่และใช้งานคู่มือการปฏิบัติงาน-256225 มี.ค.2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
129การยกเลิกสำเนาเอกสาร(สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)-256116 พ.ย. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 405 ชั้น 4 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน กทม.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคลิก
18โครงการ ICT DAY 2018 ภายใต้ Theme "Forward to RID No.1"-2561หอประชุมชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วันที่ 6-7 กันยายน 2561ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคลิก
มีทั้งหมด 28 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217