ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

ชื่อ-สกุล : นางอมรรัตน์ หนองหลิ่ง   Print Report
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
สังกัด : โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
รหัสหัวข้อรุ่นที่ปีรายละเอียดย่อผู้จัดเอกสาร
513หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการบริหารโครงการฝึกอบรม/สัมมนา ของสำนักกอง-2563-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
512โครงการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายและเรียนรู้งานด้านประชาสัมพันธ์-2563-สำนักเลขานุการกรมคลิก
399ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี-256217-28 ธ.ค. 62 ณ ห้องประชุม 500 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน ชั้น 5 กรมชลประทาน สามเสนกองการเงินและบัญชีคลิก
377หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ1256219 - 21 พ.ย. 62 ณ อาคารอรุณ อินทรปาลิต สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรีสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
358ฝึกอบรมระบบสารบรรณและจัดเก็บอิเล็กทรอนิกส์-2562ณ ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคลิก
324ฝึกอบรมการใช้งานระบบสารบรรณและระบบจัดเก็บสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์1-102562-ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคลิก
308สัมมนาสร้างความเข้าใใจเกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัตองานด้านสารบรรณของกรมชลประทาน(ฉบับปรับปรุง)-256225 ก.ค. 62 ณ ห้องประชุมธรทิพย์ 01 อาคาร 99 ปี กรมชลประทาน สามเสนสำนักเลขานุการกรมคลิก
37โครงการอบรมพร้อมปฏิบัติระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์-2561จำนวน 3 หลักสูตร ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 405 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคลิก
มีทั้งหมด 8 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217