ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุทธิพร กองใจ   Print Report
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
สังกัด : ส่วนบริหารทั่วไป
รหัสหัวข้อรุ่นที่ปีรายละเอียดย่อผู้จัดเอกสาร
549สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงาน-2564รูปแบบ onlineสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
301สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำคู่มือมาตรฐานกลางครั้งที่ 2256226 ก.ค. 62 ณ โรงแรมเพริ์ล รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรีสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
81การประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม-256220 มิ.ย.62 ณ ห้องวังธาร โรงแรมรีเจ้น ลอด์ด อ.เมือง จ.ลำปางสำนักงานประกันสังคมลำปางคลิก
278ประชุมชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจ้างคนพิการและการายงานผลความก้าวหน้าการจ้างคนพิการตามมาตรา 35-256231 พ.ค.62 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น4 อ.วิชาการ กรมชลประทาน สามเสน กทมสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
260หลักสูตรการเพิ่มพูนความรู้ด้านการประเมิณบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการลงมา-256225 - 26 พ.ค. 62 ณ BIG JOEY COUNTRY RESORT จ.สระบุรีสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
198สัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมให้รัฐเอกชนปฏิบัติตามกฏหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ-256225 มี.ค.2562 8.30-16.30 ห้องประชุมวังธาร โรงแรมรีเจนท์ ลอด์จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปางศาลากลางจังหวัดลำปางคลิก
81การประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม-256115 ส.ค.61 ห้องจันผา โรงแรมเวียงลคอร อ.เมืองลำปาง จ.ลำปางสำนักงานประกันสังคมลำปางคลิก
80โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม-256114 กันยายน 2561 ณ บ้านแม่ รีสอร์ท ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปางศาลากลางจังหวัดลำปางคลิก
79โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและการจัดทำข้อมูลส่งเงินสมทบ-25618 มี.ค.61 ณ เวียงละกอน ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดลำปางสำนักงานประกันสังคมลำปางคลิก
68เรื่องหลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐ-256115 - 16 มี.ค.61 8.30-16.30 ณ ห้องประชุมจิตต์บัวคำ ดรงแรมบุษย์น้ำทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปางศาลากลางจังหวัดลำปางคลิก
มีทั้งหมด 10 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217