ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

ชื่อ-สกุล : นางวาสนา การสมดี   Print Report
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่าย (นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ) ระดับชำนาญการ
สังกัด : ฝ่ายบริหารทั่วไป
รหัสหัวข้อรุ่นที่ปีรายละเอียดย่อผู้จัดเอกสาร
384ประชุมการบริหารอัตรากำลังและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น-256221 พ.ย. 62 เวลา 09.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมนทีกานต์ อาคารสโมสรกรมชลประทาน ชั้น 2 กรมชลประทาน สามเสนสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
317หลักสูตรเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมชลประทานและระบบบริหารการปฏิบัติราชการกรมชลประทาน e-PM-25628 ส.ค.62 เวลา 08.30 - 16.30 น. ห้องประชุมอาคาร NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรีสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
260หลักสูตรการเพิ่มพูนความรู้ด้านการประเมิณบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการลงมา-256225 - 26 พ.ค. 62 ณ BIG JOEY COUNTRY RESORT จ.สระบุรีสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
177ประชุมรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการประเมินสมรรถนะครั้งที่2 ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป-2562สชป1-16 มารับเอกสาร ในวันที่ 23 ม.ค.62 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference 25 ม.ค. 62 เวลา 9.30 - 12.00 น.สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
165ประชุมเพื่อชี้แจงการใช้งานระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการกรมชลประทาน e-PM-256229 ม.ค. 62 8.30 - 14.30 ณ ห้องประชุมธารทิพย์ 01 ชั้น 4 อาคาร 99ปีสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
92ประชุมดำเนินการจ้างงานคนพิการและการายงานผลความก้าวหน้าผลการจ้างงานคนพิการของกรมชลประทาน-25614 ต.ค.61 9.00-10.00 น. ห้องประชุมดงตาล ชั้น4 อาคาร99ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสนสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
63ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน-256130 มี.ค.61 9.00-12.00 ห้อง500 อาคารวิศวกรรมการชลประทาน ชั้น5 กรมชลประทาน สามเสนสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
มีทั้งหมด 7 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217