ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

ชื่อ-สกุล : นางสุพรรณี อาษา   Print Report
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับชำนาญงาน
สังกัด : ส่วนบริหารทั่วไป
รหัสหัวข้อรุ่นที่ปีรายละเอียดย่อผู้จัดเอกสาร
474สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน-2563onlineสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
432การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของเงินนอกงบประมาณ-256316-17 มี.ค.63 ณ ห้องประชุมโรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กทมกองการเงินและบัญชีคลิก
190สัมมนาเรื่อง กฏหมาย ระเบียบ คำสั่ง แนวทางและเกณฑ์การประเมิณผลในการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของกรมชลประทาน-256225-28 ก.พ.62 ห้องประชุมธารทิพย์01 อาคาร 99 ปี กรมชลประทาน สามเสน กทม.กองการเงินและบัญชีคลิก
85การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ-25613 ส.ค.61 ณ หอประชุมชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ปากเกร็ดสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
16ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ-2561อาคารหอประชุมชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561กองการเงินและบัญชีคลิก
มีทั้งหมด 5 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217