ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

ชื่อ-สกุล : นางอัญชลี บัวโรย   Print Report
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับชำนาญงาน
สังกัด : ส่วนบริหารทั่วไป
รหัสหัวข้อรุ่นที่ปีรายละเอียดย่อผู้จัดเอกสาร
172โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ -2563-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
85การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ-25613 ส.ค.61 ณ หอประชุมชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ปากเกร็ดสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
16ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ-2561อาคารหอประชุมชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561กองการเงินและบัญชีคลิก
มีทั้งหมด 3 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217