ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

ชื่อ-สกุล : นางพรรณนี เล็กละมัย   Print Report
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับชำนาญงาน
สังกัด : ส่วนบริหารทั่วไป
รหัสหัวข้อรุ่นที่ปีรายละเอียดย่อผู้จัดเอกสาร
358ฝึกอบรมระบบสารบรรณและจัดเก็บอิเล็กทรอนิกส์-2562ณ ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคลิก
308สัมมนาสร้างความเข้าใใจเกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัตองานด้านสารบรรณของกรมชลประทาน(ฉบับปรับปรุง)-256225 ก.ค. 62 ณ ห้องประชุมธรทิพย์ 01 อาคาร 99 ปี กรมชลประทาน สามเสนสำนักเลขานุการกรมคลิก
37โครงการอบรมพร้อมปฏิบัติระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์-2561จำนวน 3 หลักสูตร ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 405 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคลิก
มีทั้งหมด 3 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217