ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

ชื่อ-สกุล : นางกัลยกร ยลสุริยันวงศ์   Print Report
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน (เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน) ระดับชำนาญงาน
สังกัด : ส่วนบริหารทั่วไป
รหัสหัวข้อรุ่นที่ปีรายละเอียดย่อผู้จัดเอกสาร
592เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม302565onlineสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
120หลักสูตรนักบริหารระดับต้น162564onlineสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
439โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ-25632 มี.ค.63 ห้องประชุมโรงแรมบุษย์น้ำทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปางหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยาคลิก
308สัมมนาสร้างความเข้าใใจเกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัตองานด้านสารบรรณของกรมชลประทาน(ฉบับปรับปรุง)-256225 ก.ค. 62 ณ ห้องประชุมธรทิพย์ 01 อาคาร 99 ปี กรมชลประทาน สามเสนสำนักเลขานุการกรมคลิก
มีทั้งหมด 4 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217