ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

ชื่อ-สกุล : นายปรีชา จานทอง   Print Report
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงาน ระดับสูง
สังกัด : สำนักงานชลประทานที่ 2
รหัสหัวข้อรุ่นที่ปีรายละเอียดย่อผู้จัดเอกสาร
479โครงการจัดหาอาวุธปืนพกสั้นเป็นสวัสดิการสำหรับ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ กรมชลประทาน-2563-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
468หลักสูตรเสริมผู้อำนวยการโครงการ1256321 ก.ค. 2563 เวลา 13.00 น.สถาบันพัฒนาการชลประทานคลิก
172โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ -2563-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
350สัมมนาเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อลดข้อผิดพลาดและข้อร้องเรียนภายในกรมชลประทาน-256217 กย. 62 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมชูชาติ กำภู สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรีสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
312สัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมชลประทานและมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มาตรา 44 :AAR-25621-2 ส.ค. 62 โรงแรมทีเค พาเลช & คอนเวนชั่น กทมสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
306สัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมชลประทานและมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน-25621 ส.ค. 62 07.00 เป็นต้นไป ณ โรงแรมทีเค พาเลช & คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กทมสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
185ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน RID No.1 เรื่องการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ -256220 ก.พ.62 ณ หอประชุมชูชาติ กำภู สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรีสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
91สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลและจัดทำแผนปฏิบัติการ-256124-25 ก.พ.61 ณ ไมด้า รีสอร์ท จ.กาญจนบุรีสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
90สัมมนาในหัวข้อ ขับเคลื่อนเกษตรไทยด้วยเทคโนโลยี-256123 เม.ย.61 เวลา 8.30-16.45 ณ ห้องประชุมภัทรวมใจ ชั้น2 อาคาร2 ธนาคารแห่งประเทศไทยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ้งภากรณ์ คลิก
89สัมมนาเพื่อรับฟังความเห็น การจัดสรรน้ำชลประทานให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศสูงสุด-256120 ก.ค.61 เวลา13.00 ห้องฟอรั่ม เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จ.นครสวรรค์กองแผนงานคลิก
86สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงสมรรถนะองค์กร -25616 ส.ค.61 ห้องประชุมอาคาร NEWMASIP สถาบันการพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรีสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
49สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)-256117 พ.ค.61 หอประชุมชูชาติ กำภู สถาบันพัฒนาการชลประทานสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
42ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห้นเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กรมชลประทาน-256131 พ.ค. 61 เวลา 8.45-14.00 ณ อาคารหอประชุมชูชาติ กำภู สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร คลิก
18โครงการ ICT DAY 2018 ภายใต้ Theme "Forward to RID No.1"-2561หอประชุมชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วันที่ 6-7 กันยายน 2561ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคลิก
2การสรุปบทเรียนการดำเนินงานของกรมชลประทาน และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน(After Action Review : AAR)-2561ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม วันที่ 6-7 กันยายน 2561กองแผนงานคลิก
มีทั้งหมด 15 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217