ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

ชื่อ-สกุล : นางสาวอรทัย ใจโส   Print Report
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน
สังกัด : ฝ่ายบริหารทั่วไป
รหัสหัวข้อรุ่นที่ปีรายละเอียดย่อผู้จัดเอกสาร
511บริหารพัสดุให้ปลอดภัย ถูกใจ และถูกต้อง-2563-สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยคลิก
127หลักสูตรเทคนิคการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ1256121 - 22 พ.ย. 61 ณ หอประชุมชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ปากเกร็ด กองพัสดุคลิก
85การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ-25613 ส.ค.61 ณ หอประชุมชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ปากเกร็ดสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
76เทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)-25616-8 ก.พ.61 ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ สชป.1กองพัสดุคลิก
51เทคนิคการบริหารงานด้านการซื้อจัดจ้างและการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ-256112 -13 พ.ค.61 โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.เชียงรายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายคลิก
มีทั้งหมด 5 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217