ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

ชื่อ-สกุล : นางปราณี วุฒิชา   Print Report
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน
สังกัด : ส่วนบริหารทั่วไป
รหัสหัวข้อรุ่นที่ปีรายละเอียดย่อผู้จัดเอกสาร
592เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม302565onlineสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
377หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ42564onlineสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
505เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์4256321-22 ม.ค. 63 ห้องพัชราวดี 1 - 2 ชั้น 11 อาคาร 2สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
324ฝึกอบรมการใช้งานระบบสารบรรณและระบบจัดเก็บสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์1-102562-ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคลิก
มีทั้งหมด 4 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217