ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

ชื่อ-สกุล : นางสาวจันทร์จิรา ปิติ   Print Report
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน (เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน) ระดับชำนาญงาน
สังกัด : ส่วนบริหารทั่วไป
รหัสหัวข้อรุ่นที่ปีรายละเอียดย่อผู้จัดเอกสาร
557ประชุมชี้แจงแนวทางการเขียนแบบประเมิณค่างานสำหรับการกำหนดตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ในกลุ่มงานที่ต่ำกว่าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบเท่ากอง 1 ระดับ(ส่วนบริหารทั่วไป)-2564ผ่านระบบ Zoomสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
120หลักสูตรนักบริหารระดับต้น162564onlineสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
549สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงาน-2564รูปแบบ onlineสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
384ประชุมการบริหารอัตรากำลังและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น-256221 พ.ย. 62 เวลา 09.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมนทีกานต์ อาคารสโมสรกรมชลประทาน ชั้น 2 กรมชลประทาน สามเสนสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
301สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำคู่มือมาตรฐานกลางครั้งที่ 2256226 ก.ค. 62 ณ โรงแรมเพริ์ล รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรีสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
317หลักสูตรเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมชลประทานและระบบบริหารการปฏิบัติราชการกรมชลประทาน e-PM-25628 ส.ค.62 เวลา 08.30 - 16.30 น. ห้องประชุมอาคาร NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรีสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
260หลักสูตรการเพิ่มพูนความรู้ด้านการประเมิณบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการลงมา-256225 - 26 พ.ค. 62 ณ BIG JOEY COUNTRY RESORT จ.สระบุรีสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
198สัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมให้รัฐเอกชนปฏิบัติตามกฏหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ-256225 มี.ค.2562 8.30-16.30 ห้องประชุมวังธาร โรงแรมรีเจนท์ ลอด์จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปางศาลากลางจังหวัดลำปางคลิก
177ประชุมรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการประเมินสมรรถนะครั้งที่2 ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป-2562สชป1-16 มารับเอกสาร ในวันที่ 23 ม.ค.62 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference 25 ม.ค. 62 เวลา 9.30 - 12.00 น.สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
165ประชุมเพื่อชี้แจงการใช้งานระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการกรมชลประทาน e-PM-256229 ม.ค. 62 8.30 - 14.30 ณ ห้องประชุมธารทิพย์ 01 ชั้น 4 อาคาร 99ปีสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
92ประชุมดำเนินการจ้างงานคนพิการและการายงานผลความก้าวหน้าผลการจ้างงานคนพิการของกรมชลประทาน-25614 ต.ค.61 9.00-10.00 น. ห้องประชุมดงตาล ชั้น4 อาคาร99ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสนสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
63ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน-256130 มี.ค.61 9.00-12.00 ห้อง500 อาคารวิศวกรรมการชลประทาน ชั้น5 กรมชลประทาน สามเสนสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
มีทั้งหมด 12 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217