ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

ชื่อ-สกุล : นางสาวเบญจมาศ วัตถพานิชย์   Print Report
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน
สังกัด : โครงการก่อสร้าง
รหัสหัวข้อรุ่นที่ปีรายละเอียดย่อผู้จัดเอกสาร
127หลักสูตรเทคนิคการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ1256121 - 22 พ.ย. 61 ณ หอประชุมชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ปากเกร็ด กองพัสดุคลิก
85การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ-25613 ส.ค.61 ณ หอประชุมชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ปากเกร็ดสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
มีทั้งหมด 2 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217