ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

ชื่อ-สกุล : นางสาวจันทนา วงค์ประทุม   Print Report
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน
สังกัด : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว
รหัสหัวข้อรุ่นที่ปีรายละเอียดย่อผู้จัดเอกสาร
76เทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)-25616-8 ก.พ.61 ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ สชป.1กองพัสดุคลิก
มีทั้งหมด 1 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217