ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

ชื่อ-สกุล : นางวราลักษณ์ คงศรีเจริญ   Print Report
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน (เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน) ระดับชำนาญงาน
สังกัด : ส่วนบริหารทั่วไป
รหัสหัวข้อรุ่นที่ปีรายละเอียดย่อผู้จัดเอกสาร
317หลักสูตรเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมชลประทานและระบบบริหารการปฏิบัติราชการกรมชลประทาน e-PM-25628 ส.ค.62 เวลา 08.30 - 16.30 น. ห้องประชุมอาคาร NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรีสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
177ประชุมรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการประเมินสมรรถนะครั้งที่2 ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป-2562สชป1-16 มารับเอกสาร ในวันที่ 23 ม.ค.62 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference 25 ม.ค. 62 เวลา 9.30 - 12.00 น.สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
165ประชุมเพื่อชี้แจงการใช้งานระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการกรมชลประทาน e-PM-256229 ม.ค. 62 8.30 - 14.30 ณ ห้องประชุมธารทิพย์ 01 ชั้น 4 อาคาร 99ปีสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
มีทั้งหมด 3 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217