ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

ชื่อ-สกุล : นางมัทนา เมฆนคร   Print Report
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน
สังกัด : โครงการชลประทานลำปาง
รหัสหัวข้อรุ่นที่ปีรายละเอียดย่อผู้จัดเอกสาร
560โครงการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล กรมชลประทานหลักสูตรความรู้ความเข้าใจแนวทางการกำกับดูแลข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร-2564online Zoomศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคลิก
มีทั้งหมด 1 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217