ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

ชื่อ-สกุล : นายนพดล สิทธิวงศ์   Print Report
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่าย (วิศวกรชลประทานชำนาญการ) ระดับชำนาญการ
สังกัด : โครงการชลประทานลำปาง
รหัสหัวข้อรุ่นที่ปีรายละเอียดย่อผู้จัดเอกสาร
519หลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดน้ำ ระดับหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา1256311-15 ม.ค.64 โรงแรมเบลล่า ออร์คิด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
394หลักสูตรตรวจสภาพอาคารชลประทานเพื่อขอตั้งงบประมาณ 125637-8 ม.ค.63 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลคลิก
336แจ้งรายชื่อหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมและทดสอบเพื่อประเมิณสมรรถนะ-2562-สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาคลิก
มีทั้งหมด 3 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217