ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 943   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 30/6/2566
เลขที่หนังสือ : สบค06/1137/2566
เรื่อง : ขอส่งตัวผู้เข้าร่วมสัมมนา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรมาตรฐาน กรมชลประทาน
ประจำปี : 2566   รุ่นที่ : -
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : โรงแรมแกรนด์ราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี

รหัสบุคลากรชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับสังกัด
786นางพีรญา ร่มป่าตันนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษส่วนบริหารทั่วไป
มีทั้งหมด 1 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217