ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 941   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 15/6/2566
เลขที่หนังสือ : สบค06/1024
เรื่อง : ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนักบริหารการชลประทาน ระดับต้น รุ่นที่ 22
ประจำปี : 2566   รุ่นที่ : 22
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : โรงแรมแกรนด์ราชพฤกษ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

รหัสบุคลากรชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับสังกัด
151นายโชติวุฒิ สุวรรณวิศวกรชลประทานปฏิบัติการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง
มีทั้งหมด 1 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217