ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 940   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 15/6/2566
เลขที่หนังสือ : งบ7963/2566
เรื่อง : ขอส่งตัวผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี สำหรับหน่วยเบิกจ่าย รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2
ประจำปี : 2566   รุ่นที่ : รุ่น 1
ส่วนราชการ : กองการเงินและบัญชี
รายระเอียดโดยย่อ : โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

รหัสบุคลากรชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับสังกัด
21นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโภคินเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานส่วนบริหารทั่วไป
32นางสาวจิราวดี จิระโพธิ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานส่วนบริหารทั่วไป
36นางทิวาพร แก้วกาหลงเจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงานส่วนบริหารทั่วไป
804นางสาวมนธิรา ดวงสิทธิ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานส่วนบริหารทั่วไป
809นางโกลัญญา เอี่ยมสอนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานสำนักงานชลประทานที่ 2
มีทั้งหมด 5 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217