ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 939   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 15/6/2566
เลขที่หนังสือ : สบค06/989
เรื่อง : ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านจัดสรรน้ำระดับต้น รุ่นที่ 5 ในรูปแบบออนไลน์
ประจำปี : 2566   รุ่นที่ : 5
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : ณ กรมชลประทาน

รหัสบุคลากรชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับสังกัด
50นางสาวศิริพร ศรีตนไชยวิศวกรชลประทานปฏิบัติการโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
53นายรพีพงศ์ ลภัสภัคคณุตม์วิศวกรชลประทานปฏิบัติการโครงการชลประทานน่าน
573นายธนาคาร ยวงแก้ววิศวกรชลประทานกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
740นายรณชัย โพธิ์ศรีนายช่างชลประทานปฏิบัติงานโครงการชลประทานเชียงราย
746นายพิทักษ์ ยศแก้วอุดนายช่างชลประทานกลุ่มงานเทคนิคโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง
766พิพัฒน์ วันอินช่างชลประทานปฏิบัติงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง
มีทั้งหมด 6 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217