ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 938   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 15/6/2566
เลขที่หนังสือ : สบค06/1308
เรื่อง : แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 104 และ รุ่นที่ 105 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประจำปี : 2566   รุ่นที่ : 104
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : ห้องประชุมอาคาร NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

รหัสบุคลากรชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับสังกัด
44นายเกรียงกฤษณ์ แสนปัญญาหัวหน้าฝ่าย (วิศวกรชลประทานชำนาญการ)ชำนาญการส่วนแผนงาน
131นายธีระพงษ์ เทพทองพันธ์หัวหน้าฝ่าย (นายช่างชลประทานชำนาญงาน)ชำนาญงานโครงการชลประทานเชียงราย
มีทั้งหมด 2 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217