ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 937   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 24/5/2566
เลขที่หนังสือ : สบค 06/934
เรื่อง : ขอส่งตัวผู้ผ่านการสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ RID Hackathon
ประจำปี : 2566   รุ่นที่ : -
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

รหัสบุคลากรชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับสังกัด
4นางสาวพัทธนันท์ ต๊ะคำวรรณนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
46นางสาวธัญชนก เลิศพิพัฒน์กุลวิศวกรชลประทานปฏิบัติการส่วนแผนงาน
753นายสถิต โพธิ์ดีวิศวกรชลประทานเชี่ยวชาญสำนักงานชลประทานที่ 2
786นางพีรญา ร่มป่าตันนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษส่วนบริหารทั่วไป
814นายวัชราคม พรสรณคมน์ผู้อำนวยการส่วน (วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ)ชำนาญการพิเศษส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
มีทั้งหมด 5 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217