ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 936   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 24/5/2566
เลขที่หนังสือ : สบค06/907
เรื่อง : ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการดำเนินงานทางวินัยและจริยธรรมสำหรับผู้บังคับบัญชา ระดับหัวหน้ัาฝ่าย รุ่นที่ 25
ประจำปี : 2566   รุ่นที่ : รุ่น 25
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

รหัสบุคลากรชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับสังกัด
8นายอนุชิต ยอดใจยานักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการส่วนบริหารทั่วไป
38นายชานนท์ วงค์อินทร์นายช่างชลประทานชำนาญงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
749นายวิศรุต ขัดทะเสมานายช่างเครื่องกลกลุ่มงานเทคนิคส่วนเครื่องจักรกล
มีทั้งหมด 3 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217