ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 935   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 25/4/2566
เลขที่หนังสือ : สบค06/726
เรื่อง : ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนักบริหารการชลประทานระดับต้น รุ่นที่ 21
ประจำปี : 2566   รุ่นที่ : 21
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : โรงแรมแกรนด์ราชพฤกษ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

รหัสบุคลากรชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับสังกัด
171นายเพลิน สุกใสนายช่างเครื่องกลชำนาญงานส่วนเครื่องจักรกล
มีทั้งหมด 1 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217