ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 934   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 31/3/2566
เลขที่หนังสือ : สบค06/608
เรื่อง : ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการดำเนินงานทางวินัยและจริยธรรมสำหรับผู้บังคับบัญชา ระดับหัวหน้ัาฝ่าย รุ่นที่ 24
ประจำปี : 2566   รุ่นที่ : 24
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

รหัสบุคลากรชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับสังกัด
148นายวรวิทย์ สุวรรณจักร์หัวหน้าฝ่าย (นายช่างชลประทานชำนาญงาน)ชำนาญงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
156นายสุริยัน ก๋าทองวิศวกรชลประทานปฏิบัติการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง
167นายพงษ์สฤษดิ์ ไชยเครื่องนายช่างชลประทานปฏิบัติงานโครงการก่อสร้าง
757นายพรศักดิ์ เขียวสระคู วิศวกรชลประทานปฏิบัติการโครงการชลประทานน่าน
มีทั้งหมด 4 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217