ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 933   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 28/3/2566
เลขที่หนังสือ : สพช.01/234/2566
เรื่อง : ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร "ผู้อำนวยการโครงการ" รุ่นที่ 20
ประจำปี : 2566   รุ่นที่ : 20
ส่วนราชการ : สถาบันพัฒนาการชลประทาน
รายระเอียดโดยย่อ : ห้องประชุมอาคาร NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

รหัสบุคลากรชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับสังกัด
121นายวัชระ ลิ้มวิเศษศิลป์หัวหน้าฝ่าย (นายช่างชลประทานอาวุโส)อาวุโสโครงการก่อสร้าง
764นายทรงพล พงษ์มุกตาช่างชลประทานอาวุโสโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว
มีทั้งหมด 2 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217