ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 932   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 23/3/2566
เลขที่หนังสือ : สบค 06/592
เรื่อง : ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านก่อสร้างระดับต้น รุ่นที่ 8
ประจำปี : 2566   รุ่นที่ : 8
ส่วนราชการ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
รายระเอียดโดยย่อ : สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

รหัสบุคลากรชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับสังกัด
47นายกิตติพงษ์ ศรีวิภาตหัวหน้าฝ่าย (วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ)ปฏิบัติการส่วนแผนงาน
740นายรณชัย โพธิ์ศรีนายช่างชลประทานปฏิบัติงานโครงการชลประทานเชียงราย
766พิพัฒน์ วันอินช่างชลประทานปฏิบัติงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง
มีทั้งหมด 3 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217