ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 930   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 21/3/2566
เลขที่หนังสือ : สบค06/514
เรื่อง : ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการศึกษาวางโครงการและจัดทำ Pre-feasubity Report รุ่นที่ 2
ประจำปี : 2566   รุ่นที่ : 2
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : อาคารอรุณ อินทรปาลิต สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

รหัสบุคลากรชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับสังกัด
54นายเอกสิทธิ์ ตันติมาสน์วิศวกรชลประทานชำนาญการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
161นายสุทธิรัตน์ สาริมานวิศวกรชลประทานปฏิบัติการโครงการก่อสร้าง
มีทั้งหมด 2 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217