ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 929   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 21/3/2566
เลขที่หนังสือ : สบค06/504
เรื่อง : ขอส่งตัวผู้เข้าร่วม โครงการ สัมมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคลล (สบค.สัญจร) ครั้งที่ 2
ประจำปี : 2566   รุ่นที่ : 2
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง

รหัสบุคลากรชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับสังกัด
4นางสาวพัทธนันท์ ต๊ะคำวรรณนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
5นางสาวสุทธิพร กองใจนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการส่วนบริหารทั่วไป
7นางอมรรัตน์ หนองหลิ่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
11นางมัทนา เมฆนครเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานโครงการชลประทานลำปาง
14นางสาวเบญจมาศ วัตถพานิชย์เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานโครงการก่อสร้าง
15นางสาวจันทร์จิรา ปิติหัวหน้างาน (เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)ชำนาญงานส่วนบริหารทั่วไป
16นางเครือมาศ เธียรศักดิ์กุลเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานส่วนบริหารทั่วไป
17นางปราณี วุฒิชาเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานส่วนบริหารทั่วไป
21นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโภคินเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานส่วนบริหารทั่วไป
42นางสาวนฤมล วานิชพันธ์เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงานส่วนบริหารทั่วไป
454นางสาวสุวิดา เป็นกลพนักงานธุรการระดับ ส3โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
547นางสาวหัสยา ไชยสมบัติเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกลุ่มงานบริหารทั่วไปส่วนบริหารทั่วไป
722นางสุกัญญา หมื่นทิเจ้าพนักงานธุรการกลุ่มงานบริการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง
784นางสาวบุษบา จันขาวเจ้าพนักงานธุรการกลุ่มงานบริหารทั่วไปส่วนบริหารทั่วไป
786นางพีรญา ร่มป่าตันนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษส่วนบริหารทั่วไป
792นางพมลภร เงินเย็นนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการโครงการชลประทานเชียงราย
794ทวีพร ชัยชมภูเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานโครงการชลประทานเชียงราย
808นางสาวมยุลี เขื่อนแก้วเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานส่วนบริหารทั่วไป
812นางสาวสาวิตรี กับแฟงเจ้าพนักงานธุรการกลุ่มงานบริการโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
813นางสาวสุชิลา เสรีศักดิ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว
มีทั้งหมด 20 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217