ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 928   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 13/3/2566
เลขที่หนังสือ : สบค06/485
เรื่อง : ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับนายช่างกลโครงการ รุ่นที่ 6
ประจำปี : 2566   รุ่นที่ : รุ่น 6
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : ห้องประชุมอาคาร NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

รหัสบุคลากรชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับสังกัด
749นายวิศรุต ขัดทะเสมานายช่างเครื่องกลกลุ่มงานเทคนิคส่วนเครื่องจักรกล
811นายธนสิทธิ์ เจริญศรีนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานส่วนเครื่องจักรกล
มีทั้งหมด 2 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217