ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 927   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 1/3/2566
เลขที่หนังสือ : กผง05/208/2566
เรื่อง : ขอส่งตัวผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน สู่ Smart Worker
ประจำปี : 2566   รุ่นที่ : -
ส่วนราชการ : กองแผนงาน
รายระเอียดโดยย่อ : โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์แขวงตลาดบางเขนเขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

รหัสบุคลากรชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับสังกัด
566นายภาณุพงษ์ ศรีนวลนายช่างโยธากลุ่มงานเทคนิคส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
มีทั้งหมด 1 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217