ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 926   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 23/2/2566
เลขที่หนังสือ : งบ3026/2566
เรื่อง : ขอส่งตัวผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติ
ประจำปี : 2566   รุ่นที่ : -
ส่วนราชการ : กองการเงินและบัญชี
รายระเอียดโดยย่อ : ห้องประชุมอาคาร NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

รหัสบุคลากรชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับสังกัด
778นายฐากูร ขยันกิจวิศวกรชลประทานปฏิบัติการส่วนแผนงาน
801นายสิทธิศักดิ์ ไชยวรณ์วิศวกรชลประทานปฏิบัติการส่วนแผนงาน
มีทั้งหมด 2 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217