ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 925   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 14/2/2566
เลขที่หนังสือ : สบค06/297
เรื่อง : ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทำแผนงานและงบประมาณงานก่อสร้าง รุ่นที่ 6
ประจำปี : 2566   รุ่นที่ : 6
ส่วนราชการ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
รายระเอียดโดยย่อ : ห้องประชุมอาคาร NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

รหัสบุคลากรชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับสังกัด
38นายชานนท์ วงค์อินทร์นายช่างชลประทานชำนาญงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
740นายรณชัย โพธิ์ศรีนายช่างชลประทานปฏิบัติงานโครงการชลประทานเชียงราย
803นายสกล สุประการวิศวกรชลประทานปฏิบัติการโครงการก่อสร้าง
มีทั้งหมด 3 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217