ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 924   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 8/2/2566
เลขที่หนังสือ : สบค06/258
เรื่อง : ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ
ประจำปี : 2566   รุ่นที่ : -
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : ณ โรงแรมจันทร์ธาราวิลล่า อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว สำนักงานชลประทานที่ 12

รหัสบุคลากรชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับสังกัด
75นางสาวธัญญาพร ใยบัณฑิตย์หัวหน้าฝ่าย (วิศวกรชลประทานชำนาญการ)ชำนาญการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
111นายสมบัติ แปงมูลหัวหน้าฝ่าย (นายช่างชลประทานอาวุโส)อาวุโสโครงการชลประทานน่าน
139นายศราวุฒิ ธรรมเสนหัวหน้าฝ่าย (นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน)ปฏิบัติงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว
740นายรณชัย โพธิ์ศรีนายช่างชลประทานปฏิบัติงานโครงการชลประทานเชียงราย
743นายญาณวุฒิ ฟูวันนายช่างชลประทานกลุ่มงานเทคนิคโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว
758นายพิรุณ เทียมแสนนายช่างชลประทานกลุ่มงานเทคนิคโครงการชลประทานเชียงราย
810นายเจริญศักดิ์ อิ่นคำนายช่างชลประทานกลุ่มงานเทคนิคโครงการชลประทานพะเยา
มีทั้งหมด 7 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217