ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 923   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 2/2/2566
เลขที่หนังสือ : สบค06/162
เรื่อง : ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามรัญที่อยู่ระหว่างทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 38
ประจำปี : 2565   รุ่นที่ : 38
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : โรงแรมแกรนด์ ราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี ศูนย์ภูมิรักษ์ และโรงเรียนนายร้อย จปร. จ.นครนายก

มีทั้งหมด 0 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217