ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 922   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 2/2/2566
เลขที่หนังสือ : ศทส93/2566
เรื่อง : แจ้งรายชื่อบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการประยุกต์ใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้นสำหรับงานชลประทาน
ประจำปี : 2565   รุ่นที่ : -
ส่วนราชการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายระเอียดโดยย่อ : ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ (ห้อง405) ชั้น 4 กรมชลประทาน สามเสน

รหัสบุคลากรชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับสังกัด
50นางสาวศิริพร ศรีตนไชยวิศวกรชลประทานปฏิบัติการโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
740นายรณชัย โพธิ์ศรีนายช่างชลประทานปฏิบัติงานโครงการชลประทานเชียงราย
มีทั้งหมด 2 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217