ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 921   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 2/2/2566
เลขที่หนังสือ : สบค06/181
เรื่อง : ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนักบริหารการชลประทาน ระดับต้น รุ่่นที่ 20
ประจำปี : 2565   รุ่นที่ : 20
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : โรงแรมแกรนด์ราชพฤกษ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รหัสบุคลากรชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับสังกัด
7นางอมรรัตน์ หนองหลิ่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
57นายกิตติคุณ ปวงแก้ววิศวกรชลประทานปฏิบัติการส่วนแผนงาน
มีทั้งหมด 2 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217