ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 918   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 3/1/2566
เลขที่หนังสือ : สสธ1251/2565
เรื่อง : ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประมวลผลและการประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงจากอากาศยานไร้คนขับ เพื่องานชลประทาน
ประจำปี : 2565   รุ่นที่ : -
ส่วนราชการ : สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
รายระเอียดโดยย่อ : ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ห้อง 405 อาคารศูนย์วิศวกรรมชลประทาน กรมชลประทาน

รหัสบุคลากรชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับสังกัด
665นายกฤชตินันท์ ศรีสวัสดิ์เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์กลุ่มงานเทคนิคโครงการชลประทานพะเยา
760นายธีรเดช อย่างอิ่นวิศวกรชลประทานปฏิบัติการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
763นายปฐมพงษ์ ยาละวิศวกรชลประทานปฏิบัติการโครงการชลประทานพะเยา
มีทั้งหมด 3 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217