ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 917   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 3/1/2566
เลขที่หนังสือ : สบค06/1830
เรื่อง : แจ้งรายชื่อบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนสมัครรางวัลเลิศรัฐ
ประจำปี : 2565   รุ่นที่ : -
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : โรงแรม ริเวอร์ไรน์เพลส อ.เมืองนนทบรี จ.นนทบุรี

รหัสบุคลากรชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับสังกัด
76นายนพดล กันทะธงหัวหน้าฝ่าย (วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ)ปฏิบัติการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
109นายจักริน เมืองดีหัวหน้าฝ่าย (วิศวกรชลประทานชำนาญการ)ชำนาญการโครงการชลประทานน่าน
133นายไพโรจน์ แอบยิ้มเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานโครงการชลประทานเชียงราย
มีทั้งหมด 3 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217