ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 915   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 20/12/2565
เลขที่หนังสือ : สวพ01/1027/2565
เรื่อง : ขอส่งตัวผู้รับการฝึกอบรมกลับปฏบัติงาน หลักสูตรคอนกรีตสมัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประจำปี : 2565   รุ่นที่ : -
ส่วนราชการ : สำนักวิจัยและพัฒนา
รายระเอียดโดยย่อ : ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำนักวิจัย

รหัสบุคลากรชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับสังกัด
75นางสาวธัญญาพร ใยบัณฑิตย์หัวหน้าฝ่าย (วิศวกรชลประทานชำนาญการ)ชำนาญการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
161นายสุทธิรัตน์ สาริมานวิศวกรชลประทานปฏิบัติการโครงการก่อสร้าง
552นายอาทิตย์ อุ่มอ่อนศรีวิศวกรชลประทานกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะส่วนแผนงาน
มีทั้งหมด 3 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217