ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 914   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 25/11/2565
เลขที่หนังสือ : สบค06/1365
เรื่อง : ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร English Camp for Working Officers รุ่นที่ 2
ประจำปี : 2565   รุ่นที่ : 2
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : โรงแรมอิงธารรีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก

รหัสบุคลากรชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับสังกัด
764นายทรงพล พงษ์มุกตาช่างชลประทานอาวุโสโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว
มีทั้งหมด 1 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217