ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 913   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 14/11/2565
เลขที่หนังสือ : สบค06/1607
เรื่อง : แจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ Expert for CU-TEP New Self
ประจำปี : 2565   รุ่นที่ : -
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : อบรมผ่านโปรแกรมออนไลน์

รหัสบุคลากรชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับสังกัด
97นายธนิต คำมีอ้ายหัวหน้าฝ่าย (วิศวกรชลประทานชำนาญการ)ชำนาญการโครงการชลประทานลำปาง
มีทั้งหมด 1 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217