ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 905   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 21/11/2565
เลขที่หนังสือ : สบค 3842
เรื่อง : เพื่อโปรดพิจารณาลงนามบันทึก เรื่อง ขอความร่วมมือการประเมินตนเองเกี่ยวกับทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ (Digital Government) ผ่านระบบออนไลน์
ประจำปี : 2565   รุ่นที่ : -
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : ผ่านระบบออนไลน์

มีทั้งหมด 0 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217