ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 899   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 21/11/2565
เลขที่หนังสือ : สบค 5922
เรื่อง : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธิการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพในยุคดีจิทัล (On - Site)
ประจำปี : 2565   รุ่นที่ : -
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : -

มีทั้งหมด 0 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217