ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 856   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 13/9/2565
เลขที่หนังสือ : สบค 7907
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านการบริหารงบประมาณและการจัดทำงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ" รุ่นที่ 4-5
ประจำปี : 2565   รุ่นที่ : 4-5
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : รุ่น 4 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพ รุ่น 5 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ง เชียงใหม่

มีทั้งหมด 0 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217