ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 855   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 13/9/2565
เลขที่หนังสือ : สบค 7617
เรื่อง : การส่งบุคลากรเข้าอบรมในโครงการอบรมหลักสุตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 51
ประจำปี : 2565   รุ่นที่ : 51
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

มีทั้งหมด 0 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217