ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 854   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 13/9/2565
เลขที่หนังสือ : สบค 6996
เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตร "เทคนิคการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง : งานเป็นผล คนเป็นสุข" รุ่นที่ 3
ประจำปี : 2565   รุ่นที่ : 3
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : ผ่านระบบ Zoom

มีทั้งหมด 0 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217