ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 851   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 13/9/2565
เลขที่หนังสือ : สบค 8106
เรื่อง : กำหนดเปิดการศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2566
ประจำปี : 2565   รุ่นที่ : 16
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : ของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

มีทั้งหมด 0 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217